Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZTURMNANIEBO.PL

 


§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.szturmnaniebo.pl.
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 ze zmianami),
d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 2 Definicje

1. Sprzedawca –SZTURMNANIEBO.PL DOROTA BARTOSZEWICZ z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Sezamkowa 27, NIP: 848122293, będąca właścicielem Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.szturmnaniebo.pl.
3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
5. Towar – biżuteria, różańce i akcesoria oferowane przez Sklep.
6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka.
7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
8. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta danych.
9. Dane – dane Klienta, w tym także dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
10. Konto – konto w sklepie utworzony po dokonaniu Rejestracji Klienta, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupów w Sklepie.
11. Cena – cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
12. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia Zamówienia pokrywa Klient.
13. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 

§ 3 Warunki ogólne

1. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
2. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
3. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.

 

§ 4 Konto

1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.szturmnaniebo.pl.
4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia składanie Zamówień.
5. Dokonując Rejestracji Klient podaje m.in. następujące Dane:
a) login,
b) hasło
c) adres e-mail,
d) imię i nazwisko,
e) adres,
f) numer telefonu.
6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
7. Login oraz hasło mają charakter poufny.

 

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
a) za pośrednictwem Konta,
b) bez konieczności Rejestracji i Logowania, poprzez podanie Danych przy składaniu Zamówienia.
2. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
4. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
5. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone z błędnie podanymi Danymi.
7. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać przesłane w formie pisemnej listem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@szturmnaniebo.pl. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli przed jego upływem list zostanie wysłany.
9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy stanową załączniki do niniejszego Regulaminu.
12. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
13. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie, Klient zostanie poinformowany o ewentualnym terminie dostępności lub zostanie mu zaproponowany Towar alternatywny.
14. W przypadku trwałej niedostępności Towaru i nie zaakceptowania przez Klienta Towaru alternatywnego, Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

 

§ 6 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) przelew na konto
b) przelew na konto poprzez system płatności BlueMedia,
c) karta płatnicza poprzez system BlueMedia,
d) płatność przy odbiorze

 

§ 7 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
3. Koszty dostawy Towaru za granicę uzależnione są od kraju Dostawy.
4. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
6. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
8. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych partiach.

 

§ 8 Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest SZTURMNANIEBO.PL DOROTA BARTOSZEWICZ z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Sezamkowa 27, NIP: 8481222993. Możesz się z nami skontaktować korzystając z formularza kontaktowego lub dzwoniąc pod numer + 48 531 531 567.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.
Dane Państwa będą przetwarzane przez:
Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta..
Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia
jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).